PRZETARGI

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Zawiadomienie o wyborze oferty 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
GZUW Zawiadomienie o wyborze 02.09.2016 [...]
Dokument Microsoft Word [33.6 KB]

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ z dnia 13.07.2016 część 2

GZUW Odpowiedź na zapytania do SIWZ 13.0[...]
Dokument Microsoft Word [35.4 KB]

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ z dnia 13.07.2016

GZUW Odpowiedź na zapytania do SIWZ 13.0[...]
Dokument Microsoft Word [37.8 KB]

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ z dnia 11.07.2016

GZUW Odpowiedź na zapytania do SIWZ 11.0[...]
Dokument Microsoft Word [35.6 KB]

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 2

                 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.                        Odpowiedzi na zapytania do SIWZ. Zawiadomienie nr 1 o zmianie SIWZ

GZUW Odpowiedź na zapytania do SIWZ 20.0[...]
Dokument Microsoft Word [42.1 KB]
GZUW ZAWIADOMIENIE Nr 1 o zmianie SIWZ 2[...]
Dokument Microsoft Word [39.9 KB]
Zał. nr 10 Wykaz osób Po Zmianie 20.06.2[...]
Dokument Microsoft Word [34.0 KB]

Rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Spytkowice poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków wSpytkowicach oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Spytkowice. Numer referencyjny: GZUW.272.1.2016.BJG

Termin składania ofert 12.07.2016

Polska-Spytkowice: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2016/S 105-187165
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Spytkowice na rzecz której działa Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach356316240ul. Zamkowa 50Spytkowice34-116POLSKAOsoba do kontaktów: Elżbieta SzcząberTel.: +48 338791885E-mail: gzuw@onet.pl Faks: +48 338791885Kod NUTS: PL21
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gzuwspytkowice.pl
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://www.gzuwspytkowice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach356316240ul. Zamkowa 57Spytkowice34-116POLSKAOsoba do kontaktów: Elżbieta SzcząberTel.: +48 338791885E-mail: gzuw@onet.pl Faks: +48 338791885Kod NUTS: PL21
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gzuwspytkowice.pl
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Spytkowice poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków wSpytkowicach oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Spytkowice.
Numer referencyjny: GZUW.272.1.2016.BJ
II.1.2)
Główny kod CPV
71000000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Projektu (projektu budowlanego i wykonawczego) na kompleksowąrozbudowę gospodarki ściekowej na terenie Gminy Spytkowice z podziałem na 4 zadania:
1) Zadanie 1 – Rozbudowa przebudowa i modernizacja mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków wSpytkowicach do przepustowości Qśr.d.=1 300 m3/dobę,
2) Zadanie 2 – Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym wmiejscowościach: Spytkowice, Miejsce, Lipowa, Bachowice o łącznej długości ok. 65,3 km
3) Zadanie 3 – Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym wmiejscowościach: Ryczów i Półwieś o łącznej długości ok. 43,4 km.
4) Zadanie 4 – Likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bachowicach o przepustowości Qśr.d = 34 m3/dobę,
wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę dla zadania 1 oraz zadania 2, 3, 4 orazpełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 216 308.57 EUR
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
71322200
71248000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Spytkowice, powiat wadowicki.
II.2.4)
Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Projektu (projektu budowlanego i wykonawczego) nakompleksową rozbudowę gospodarki ściekowej na terenie Gminy Spytkowice z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego do czasu zakończenia  realizacji robót budowlanychobjętych dokumentacją projektową.
2. Realizacja całego zakresu zamówienia wymaga zaprojektowania następujących elementów:
2.1. Rozbudowa, przebudowa i modernizacja mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowościSpytkowice do przepustowości Qśr.d.=1 300 m3/dobę,
2.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Spytkowice w systemie grawitacyjno – tłocznym o łącznejdługości około 25,0 km,
2.3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bachowice w systemie grawitacyjno – tłocznym o łącznejdługości około 31,0 km,
2.4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miejsce w systemie grawitacyjno – tłocznym o łącznejdługości około 7,3 km,
2.5. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ryczów w systemie grawitacyjno – tłocznym o łącznejdługości około 36,0 km,
2.6. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Półwieś w systemie grawitacyjno – tłocznym o łącznejdługości około 7,4 km,
2.7. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipowa w systemie grawitacyjno – tłocznym o łącznejdługości około 2,0 km,
2.8. Likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bachowicach o przepustowości Qśr.d = 34 m3/dobę,
2.9. Montaż systemu monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków (istniejących i projektowanych).
3. Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie usługi projektowej podzielona została na 4 zadania:
3.1. Zadanie 1 – Rozbudowa przebudowa i modernizacja mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków wSpytkowicach do przepustowości Qśr.d.=1 300 m3/dobę,
3.2. Zadanie 2 – Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:, Spytkowice, Miejsce, Lipowa,Bachowice.
3.3. Zadanie 3 – Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ryczów i Półwieś.
3.4. Zadanie 4 – Likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bachowicach o przepustowości Qśr.d = 34 m3/dobę,
4. Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie usług projektowych obejmuje, w szczególności:
4.1. Wykonanie aktualnych map sytuacyjno wysokościowych do celów projektowych.
4.2. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wyciągu z planu zagospodarowania przestrzennego.
4.3. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wypisów z rejestru gruntów działek objętych projektowaniem.
4.4. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pisemnych zgód właścicieli lub osób władających nieruchomościamina terenie których realizowane będzie zadanie inwestycyjne.
4.5. Wykonanie w niezbędnym, wymaganym przepisami zakresie badań geotechnicznych gruntu umożliwiająceprawidłowe rozpoznanie rodzaju podłoża
4.6. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych decyzji i pozwoleń, w tym ostatecznej decyzji opozwoleniu na budowę, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
4.7. Wykonanie projektu budowlanego, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami opracowanego, zgodnie zprzepisami Prawa budowlanego
4.8. Wykonanie projektu wykonawczego uzupełniającego i uszczegóławiającego projekt budowlany.
4.9. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
4.10. Sporządzenie przedmiarów robót.
4.11. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego.
4.12. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
5. Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie nadzoru autorskiego obejmuje w okresie 3 lat od wykonaniadokumentacji projektowej prowadzenia nadzoru autorskiego nad wykonanymi opracowaniami projektowo-kosztorysowymi (tj. nadzór nad zgodnością realizowanej inwestycji z projektem oraz uzgadnianie możliwościwprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektu). Nadzór autorski obejmuje w szczególnościnadzory związane z pobytem projektanta, bądź grupy projektantów na budowie oraz nadzory bez pobytu nabudowie.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji przedmiotu zamowienia w zakresie Zadania 2,3,4. / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 216 308.57 EUR
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia w zakresie prac projektowych wynosi od 16 do 24 miesięcy od udzieleniazamówienia.
Zamawiający zastrzega, że wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie prawomocnej decyzji pozwoleniana budowę zadania 1 – Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Spytkowicachpowinno zostać zakończone w terminie do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oudzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa:
1.1. w art. 24 ust. 1 Pzp. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca składa wraz z ofertą:
1.1.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1Pzp – załącznik nr 5 do SIWZ.
1.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw dowykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływemterminu składania ofert.
1.1.3.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, iż Wykonawca niezalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenielub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1.1.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy RolniczegoUbezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek naubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwegoorganu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1.1.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 i 10–11 Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.1.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp –wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.2. w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca składa wraz z ofertąnastępujące dokumenty:
1.2.1. Jeżeli wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochroniekonkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.) do oferty należy załączyć informację o tym, żewykonawca nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SIWZ.
1.2.2. Jeżeli wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencjii konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.) do oferty należy załączyć listę podmiotów należących dogrupy kapitałowej – załącznik nr 8 do SIWZ.
2. Na podstawie art. 24 ust. 2a Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówieniawykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszyłobowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącegoniedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.
3. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o którychmowa w art. 22 ust. 1 Pzp na potwierdzenie czego składają oświadczenie – załącznik nr 6 do SIWZ.
4. Zamawiający będzie akceptował oświadczenia własne wykonawców składane w postaci JednolitegoEuropejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) według rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z5.1.2016 ustanawiającego standardowy formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz.UE L 3/16).
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wodniesieniu do składanych dokumentów zastosowanie będą miały przepisy rozporządzenia Prezesa RadyMinistrów z 19.2.2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, orazform, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U z 19.2.2013 poz. 231).
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresieprowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.
Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą opłaconą polisę, a wprzypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnościcywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Uwaga: Jeżeli fakt opłacenia polisy, nie wynika wprost z załączonego do oferty dokumentu, Wykonawcazobowiązany jest dołączyć do oferty inny dokument potwierdzający opłacenie tej składki (np. kopię przelewuskładki, potwierdzenie ubezpieczyciela).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej zprzedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 400 000 PLN.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
1. na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia: Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzechlat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,z podaniem 1) długości kolektora sanitarnego oraz liczby przyłączy kanalizacji sanitarnej, 2) przepustowościmechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków,
oraz załączeniem dowodów, że usługi zostały wykonane należycie – zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.
Dowodami są: (1) poświadczenie, (2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn oobiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt (1). Wtakim przypadku Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty pisemne wyjaśnienia przyczyn z jakich niemoże uzyskać poświadczenia.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wykazane w wykazie, zostaływcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania w/w dowodów. W przypadku składaniaoferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny w/w wykaz.
2. na potwierdzenie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykaz osób, które będąuczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich uprawnień do projektowaniaoraz doświadczenia zawodowego – ilości i danych dotyczących wykonanych dokumentacji projektowychw zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, niezbędnych dowykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z informacją o podstawie dodysponowania tymi osobami (załącznik nr 10 do SIWZ).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca:
1. W zakresie wiedzy i doświadczenia wykonał w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminuskładania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
1.1. dwa zadania (usługi) zrealizowane w ramach odrębnych umów, polegające na opracowaniu projektubudowy sieci kanalizacyjnej, w tym kolektora sanitarnego o długości minimum 80 000 metrów oraz minimum 1600 przyłączy każde z zadań wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę;
1.2. dwa zadania (usługi) zrealizowane w ramach odrębnych umów, polegające na opracowaniu projektu,którego przedmiotem była budowa lub rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków oprzepustowości minimum 1 000 m3/dobę wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę;
Uwaga: Zadanie zrealizowane w ramach jednej umowy może równocześnie potwierdzać spełnianie obupowyższych warunków (zaprojektowanie sieci wraz z przyłączami oraz zaprojektowanie oczyszczalni).
2. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dysponował osobami, tj.:
2.1. posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stosownie doart. 12 Prawa budowlanego, w tym co najmniej:
2.1.1. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalnościarchitektonicznej;
2.1.2. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalnościinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
2.1.3. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalnościkonstrukcyjno–budowlanej oraz posiadającą doświadczenie polegające na wykonaniu dokumentacjiprojektowych dotyczących zaprojektowania:
2.1.3.1. budowy co najmniej dwóch sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 80 km każda,
2.1.3.2. budowy lub rozbudowy co najmniej dwóch mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków oprzepustowości minimum 1 000 m3/dobę każda.
2.1.4. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalnościinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
2.1.5. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalnościdrogowej;
2.1.6. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalnościtelekomunikacyjnej;
Uwaga:
1) Jedna osoba może posiadać uprawnienia lub kwalifikacje w więcej niż jednej specjalności.
2) Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu jest mowa o uprawnieniach, to w przypadku osóbbędących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznaniawymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznychw budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, wszczególności z ustawą z 18.3.2008 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwachczłonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. nr 63, poz. 394) oraz ustawą z 15.12.2000 o samorządach zawodowycharchitektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r., nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
2.2. dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjnychpomiarów sytuacyjno – wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych lub w zakresie geodezyjnejobsługi inwestycji;
2.3. dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje do wykonania dozorowania i kierowaniapracami geologicznymi kategorii VI lub VII.
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorach umów jakie Zamawiający zawrze z wybranymWykonawcą:
1. Umowie o prace projektowe według wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ;
2. Umowie o nadzór autorski według wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonaniazamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/07/2016
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/09/2016
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 12/07/2016
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Siedziba Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice, Sala narad na parterze.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 40 000 PLN.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
2.1. pieniądzu;
2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym żeporęczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
2.3. gwarancjach bankowych;
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 outworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
3. Termin i sposób wniesienia wadium.
3.1. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Gminnego Zakładu UsługWodnych w Spytkowicach –
Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy Oddział Spytkowice
Numer konta: 83 8112 0008 0030 0764 2000 0030
3.2. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz należy złożyć w oryginale w KasieGminnego Zakładu Usług Wodnych w Spytkowicach ul. Zamkowa 57.
3.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli:
3.3.1. Wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego.
3.3.2. Wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w Kasie Gminnego ZakładuUsług Wodnych w Spytkowicach.
4. Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie innej niż pieniądz.
4.1. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakichZamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, określone:
4.1.1. w art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którymmowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o którychmowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o którejmowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgodyna poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania ofertyzłożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
4.1.2. w art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych, tj., jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stroniewykonawcy.
4.2. Wadium w formach wymienionych w art. 45 ust. 6 pkt. 2 – 5 Prawa zamówień publicznych musi byćwystawione na Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach.
4.3. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłatyZamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówieńpublicznych, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. Gwarantnie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonaniaczynności jak również od przedłożenia jakiejkolwiek dodatkowej dokumentacji.
5. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się zawniesione prawidłowo.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczejul. Postępu 17AWarszawa02-676POLSKATel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Prawa zamówień publicznych„Środki ochrony prawnej” (art. 179 – 198g Prawa zamówień publicznych), tj. odwołanie do Krajowej IzbyOdwoławczej oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkaniaZamawiającego.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącejpodstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Prawa zamówieńpublicznych (faksem lub drogą elektroniczną) albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronieinternetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i pkt 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, wktórym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nieprzesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż wterminie:
5.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
5.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczejul. Postępu 17AWarszawa02-676POLSKATel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

31/05/2016

SIWZ.doc
Dokument Microsoft Word [417.0 KB]
Zał. nr 1 Program Funkcjonalno-Użytkowy.[...]
Dokument Microsoft Word [167.7 KB]
Zał. nr 2 Wzór umowy o prace projektowe.[...]
Dokument Microsoft Word [95.6 KB]
Zał. nr 3 Wzór umowy o nadzór autorski.d[...]
Dokument Microsoft Word [72.3 KB]
Zał. nr 4 Formularz oferty.docx
Dokument Microsoft Word [40.8 KB]
Zał. nr 5 Oświadczenie z art. 24 Pzp.doc[...]
Dokument Microsoft Word [32.1 KB]
Zał. nr 6 Oświadczenie z art. 22 Pzp.doc[...]
Dokument Microsoft Word [32.4 KB]
Zał. nr 7 Informacja Grupa Kapitałowa.do[...]
Dokument Microsoft Word [32.3 KB]
Zał. nr 8 Lista podmiotów Grupy Kapitało[...]
Dokument Microsoft Word [32.8 KB]
Zał. nr 9 Wykaz wykonanych usług.docx
Dokument Microsoft Word [35.8 KB]
Zał. nr 10 Wykaz osób.docx
Dokument Microsoft Word [33.6 KB]