O ZAKŁADZIE

Zadaniem własnym gminy jest zaopatrzenie w wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków. Gmina Spytkowice realizuje to zadanie za pośrednictwem Gminnego Zakładu Usług Wodnych, który został powołany w sierpniu 1991 roku.

Przedmiotem jego działalności jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług tj.:

 

1) wodociągów i zaopatrzenia w wodę:

a) produkcji i sprzedaży wody,

b) eksploatacji, modernizacji, budowy, rozbudowy, remontu i usuwania awarii urządzeń wodociągowych oraz ich przyłączy,

 

2) kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych:

a) odbioru, oczyszczania i odprowadzania ścieków,

b) eksploatacji, modernizacji, budowy, rozbudowy, remontu i usuwania awarii urządzeń kanalizacyjnych oraz ich przyłączy.

 

Zaopatrzenie w wodę odbiorców realizowane jest przez:

  • wodociąg grupowy „Spytkowice – Ryczów”,

który zaopatruje w wodę sołectwa: Spytkowice, Miejsce, Lipowa, Ryczów i Półwieś,

  • wodociąg „Bachowice” ,

który zaopatruje sołectwo Bachowice, część Spytkowic i Ryczowa.

Wodociąg grupowy „ Spytkowice- Ryczów” jest zasilany w wodę z dwóch ujęć wód podziemnych:

  • ujęcie Spytkowice-Kępki,

  • ujęcie Spytkowice Dolne.

Wodociąg „Bachowice” jest zasilany z ujęć ze źródeł w Bachowicach.

 

Odbiór i oczyszczanie ścieków realizowane jest przez:

Oczyszczalnię Bachowice

Oczyszczalnia ścieków gospodarczo–bytowych dla Szkoły i gospodarstw domowych w Bachowicach jest oczyszczalnią mechaniczno–biologiczną. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest potok Bachówka, prawobrzeżny dopływ Wisły.

 

Oczyszczalnię Spytkowice

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Spytkowice jest oczyszczalnią mechaniczno –biologiczną typu „ ECOLO – CHIEF” .

Ścieki po oczyszczeniu odprowadzane są do rzeki Wisły poprzez układ istniejących rowów.