UCHWAŁA Nr XXXVIII / 320 / 06

Rady Gminy Spytkowice z dnia 10 lutego 2006 roku

 

w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

           Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001roku Nr 142,poz.1591 z późn. zm.)

oraz art.19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz.747 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Spytkowice

u c h w a l a , co następuje:

 

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego oraz Odbiorców usług, a także zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Spytkowice.
 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określeń:

a)      Ustawa – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. Nr 72, poz.747 z póź. zm.),

b)      Umowa - należy przez to rozumieć umowę o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków, umowę o zaopatrzeniu w wodę lub umowę o odprowadzanie ścieków,

c)      Odbiorca – należy przez to rozumieć podmiot będący stroną jednej z Umów wymienionych w pkt. b niniejszego Regulaminu,

d)     Przedsiębiorstwo- należy przez to rozumieć Zakład Budżetowy p.n. Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach, który prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

§ 2

 1. Przedsiębiorstwo jest jednostką organizacyjną Gminny Spytkowice powołaną przez Radę Gminy Spytkowice Uchwałą Nr IX/48/91 z dnia 8 sierpnia 1991 roku z późn. zm.
 2. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą.

 

§ 3

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej Umowy.

 


ROZDZIAŁ II

MINIMALNY POZIOM ŚWIADCZONYCH USŁUG W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

 

§ 4

Poziom świadczonych usług w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody

i odprowadzania ścieków określa Ustawa i przepisy wykonawcze.

 

§ 5

 1. Ilość dostarczanej wody lub ilość oraz dopuszczalny poziom zanieczyszczeń dostarczanych ścieków określa Umowa zawarta z Odbiorcą.
 2. Wymagane ciśnienie wody określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz.690 z późn. zm.). W Umowie Przedsiębiorstwo może zaniechać ustaleń dotyczących minimalnego lub maksymalnego ciśnienia, jeżeli w warunkach przyłączenia do sieci zalecono Odbiorcy wyposażenie instalacji w urządzenie do podnoszenia lub redukcji ciśnienia.
 3. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 203, poz. 1718).
 4. Dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków przemysłowych oraz warunki ich wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 roku w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych ( Dz. U. Nr 129, poz.1108 z późn. zm.).

 

§ 6

Przedsiębiorstwo jest obowiązane do regularnego informowania Wójta o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

 

ROZDZIAŁ III

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG

 

§ 7

 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zawrzeć Umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z Odbiorcą, którego nieruchomość zostanie podłączona do sieci, jeżeli wystąpi on z pisemnym wnioskiem o zawarcie Umowy.
 2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia Umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali w tym budynku , gdy nie są spełnione równocześnie wszystkie warunki określone w art. 6 ust.6 Ustawy.
 3. Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć umowę właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej spełnienie, a w szczególności warunki uniemożliwiające ustalenie należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla poszczególnych Odbiorców usług w tym budynku, w terminie określonym w Umowie.
 4. Umowa winna w szczególności zawierać postanowienia określone w art.6 ust.3 Ustawy oraz wskazywać miejsce publikacji Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 5. W Umowach dotyczących odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo uwzględnia postanowienia wynikające z Rozporządzenia, o którym mowa w § 5 ust.4 niniejszego Regulaminu.
 6. Z Odbiorcami korzystającymi zarówno z usług zaopatrzenia w wodę, jak i usług odprowadzania ścieków, Przedsiębiorstwo może zawrzeć jedną Umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

 

§ 8

 1. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków może być zawarta na czas nieokreślony  lub określony.
 2. Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania.
 3. Rozwiązanie Umowy może nastąpić za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem z zachowaniem terminu wypowiedzenia przewidzianego w Umowie i bez zachowania terminu wypowiedzenia.
 4. Przedsiębiorstwo może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust.1 Ustawy, poprzez zawiadomienie dostarczone Odbiorcy na 20 dni przed terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.
 5. Rozwiązanie Umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

 

§ 9

 1. Przedsiębiorstwo określa cykl rozliczeń obowiązujących Odbiorców usług w zależności od lokalnych warunków technicznych i ekonomicznych świadczenia usług, a także postanowień określonych w odrębnych przepisach prawnych oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty.
 2. Mogą obowiązywać różne okresy rozliczeń dla poszczególnych taryfowych grup Odbiorców usług.
 3. Datę, formę i sposób zapłaty Przedsiębiorstwo wskazuje w fakturze.

 

§ 10

Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami Ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności Przedsiębiorstwa, a w szczególności do:

a)      użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej m.in. cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

b)      montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadku i na warunkach określonych odrębnymi przepisami,

c)      użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

d)     informowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalenia opłat za odprowadzanie ścieków,

e)      racjonalnego gospodarowania i wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci oraz pisemnej Umowy zawartej z Przedsiębiorstwem,

f)       zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie,

g)      podjęcie działań ograniczających skutki awarii oraz udostępnienia Przedsiębiorstwu terenu w celu usunięcia awarii lub kontroli działania urządzeń pomiarowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy,

h)      natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o zrzutach awaryjnych ścieków lub zmianach jakości ścieków odbiegających od warunków Umowy.

 

 

ROZDZIAŁ IV

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT

 

§ 11

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków.

 

§ 12

 1. Należność za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyn taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.
 2. Ilość pobranej wody w budynkach wyposażonych w wodomierze główne ustala się zgodnie z ich wskazaniami.
 3. W przypadku braku wodomierzy, o których mowa w ust.2, ilość dostarczonej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych zgodnie z wymogami art.27 ust.3 Ustawy.

 

§ 13

 1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
 2. W razie braku urządzeń pomiarowych przyjmuje się zasadę, że ilość odprowadzanych ścieków jest równa ilości dostarczanej wody przez Przedsiębiorstwo z uwzględnieniem poboru wody z innych źródeł.

 

§ 14

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie odczytu dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt dostarczającego ścieki.

 

§ 15

 1. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków w terminie wskazanym w fakturze. Nie dotrzymanie terminu płatności uprawnia Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej.
 2. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń, co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
 3. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności.

 

 

§ 16

 1. W przypadku niesprawności wodomierza ilość wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6- miesięcy poprzedzających okres obrachunkowy, w którym stwierdzono niesprawności wodomierza lub na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego.
 2. Przedsiębiorstwo wodociągowe na pisemny wniosek Odbiorcy dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza.
 3. W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę niesprawności wodomierza, pokrywa on koszty sprawdzenia.

 

§ 17

 1. W rozliczeniach z Odbiorcami, Przedsiębiorstwo obowiązane jest stosować aktualnie obowiązującą taryfę zatwierdzoną Uchwałą Rady Gminy bądź wprowadzoną w trybie art.24 ust.8 Ustawy, bez konieczności zmiany Umowy.
 2. Przedsiębiorstwo ogłasza taryfę w sposób zwyczajowo przyjęty tj. przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w terminie właściwym do jej ogłoszenia w zależności od trybu zatwierdzenia taryfy, określonym w art. 24 ust.7 lub 9 Ustawy.

 

ROZDZIAŁ V

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ORAZ ODBIÓR PRZYŁĄCZA

 

§ 18

 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek o przyłączenie i określenie warunków przyłączenia, złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.
 2. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być podłączona do sieci.
 3. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na przyłączenie osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

 

§ 19

Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:

a)      dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy,

b)      adres podłączanej nieruchomości,

c)      rodzaj podłączenia ( wodociągowe, kanalizacyjne),

d)     określenie ilości przewidywanego poboru wody i jej przeznaczenia,

e)      określenie ilości przewidywanych dostaw ścieków i rodzaju ścieków,

f)       datę i podpis wnioskodawcy.

 

§ 20

 1. Do wniosku Odbiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:

a)      dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w stosunku do nieruchomości.

b)      mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

 

§ 21

 1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. Warunki przyłączenia zawierają:

a)      informację o rodzaju i zawartości dokumentów jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci,

b)      informacje o trybie realizacji budowy przyłączenia do sieci oraz jego odbioru,

c)      określenie maksymalnej ilości wody, która będzie dostarczana,

d)     określenie maksymalnej ilości i jakości odprowadzanych ścieków,

e)      termin ważności warunków przyłączenia.

 

§ 22

 1. Warunki przyłączenia stanowią podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano – montażowych.
 2. Realizację budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
 3. Przyłączenie do sieci może nastąpić po spełnieniu warunków przyłączenia określonych w § 21 niniejszego Regulaminu oraz po dokonaniu zapłaty opłaty przyłączeniowej.
 4. Określone w warunkach odbiory końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

 

§ 23

 1. Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru technicznego.
 2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

a)        datę odbioru,

b)        przedmiot odbioru z wyszczególnieniem średnicy, materiałów długości i rodzaju (wodociągowe, kanalizacyjne),

c)        inwestora i adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie,

d)       podpisy członków komisji.

 1. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy.

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNYCH

 

§ 24

 1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku niewystarczających warunków technicznych uniemożliwiających realizację usługi.
 2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi .
 3. Poziom dostępu do usług wodociągowo- kanalizacyjnych w poszczególnych latach wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych opracowane na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy.
 4. Jeżeli z wieloletnich planów nie wynika planowana budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a osoba ubiegająca się o przyłączenie wyraża wolę budowy tych urządzeń, Gmina może zawrzeć z taką osobą umowę o wspólną realizację inwestycji. Po zawarciu umowy, Przedsiębiorstwo określi warunki techniczne przyłączenia.

 

§ 25

 1. W zakresie dostawy wody, miejscem wydania rzeczy jak również miejscem rozdziału sieci i instalacji wewnętrznej, jest zawór za wodomierzem głównym. Zawór ten jest miejscem rozdziału odpowiedzialności technicznej, ekonomicznej i prawnej stron.
 2. Miejscem odbioru ścieków jest pierwsza studzienka licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku granica nieruchomości gruntowej. Miejsce odbioru ścieków w rozumieniu j.w jest miejscem rozdziału odpowiedzialności technicznej, ekonomicznej i prawnej stron.

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY

I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW

 

§ 26

O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo winno uprzedzić Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 27

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Przedsiębiorstwo powinno poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.

 

§ 28

W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego lokalizacji i warunkach korzystania.

 

§ 29

Przedsiębiorstwo obowiązane jest do zapewnienia prawidłowej eksploatacji posiadanych przyłączy i sieci wodociągowo- kanalizacyjnej oraz niezwłocznego prowadzonego w sposób ciągły likwidowania awarii przyłączy i sieci wodociągowo- kanalizacyjnej.

 

§ 30

Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art.8 Ustawy.

 

§ 31

Uprawnieni przedstawiciele Przedsiębiorstwa mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub

do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług w celu:

a)      przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach,

b)      dokonania odczytu wskazań z w/w urządzeń,

c)      dokonania badań lub pomiarów,

d)     przeprowadzenia przeglądu i napraw urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo,

e)      sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

OBOWIAZKI ODBIORCÓW USŁUG ZAOPATRZENIA W WODĘ

I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

 

§ 32      

 1. *Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie dodatkowych wodomierzy określonych w art.27 ust.6 Ustawy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz przed dostępem osób nieuprawnionych.
 2. *Skreślony.

 

§ 33

Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o wszelkich:

a)      stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby,

b)      zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

 

§ 34

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

 

§ 35

Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkowania lokalu.

 

§ 36

Odbiorca umożliwia upoważnionym przedstawicielom Przedsiębiorstwa wstęp na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych w § 31 niniejszego regulaminu.

 

 

ROZDZIAŁ IX

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG

SPOSÓB ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANA INFORMACJI

W ZAKRESIE ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW

 

§ 37

Przedsiębiorstwo winno zapewnić Odbiorcom należyty poziom świadczonych usług.

 

§ 38

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia na życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi, a przede wszystkim informacji objętych regulaminem oraz zawartych w taryfie.

 

§ 39

 1. W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo lub organ Inspekcji Sanitarnej obniżenia jakości dostarczanej wody Odbiorcy przysługuje upust na zasadach określonych w Umowie.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo obniżenia ciśnienia dostarczanej wody Odbiorcy przysługuje upust na zasadach określonych w Umowie.

 

§ 40

 1. W przypadku dostawy wody o pogorszonej jakości lub przerw w dostawach wody, Odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację.
 2. Reklamacja winna być złożona niezwłocznie po wystąpieniu zakłóceń w jakości dostarczanej wody lub wystąpienia przerwy w jej dostawie nie dłużej jednak niż w ciągu 2 dni od dnia jej wystąpienia.
 3. Przedsiębiorstwo rozpatruje wniesioną reklamację możliwie niezwłocznie i udziela odpowiedzi pisemnej nie dłużej jednak niż w ciągu 14 dni od dnia jej wniesienia.

 

§ 41

 1. W przypadku uwzględnienia reklamacji Przedsiębiorstwo powiadamia Odbiorcę o wyniku rozpatrzenia, a także o wysokości i formie wypłaty przyznanego odszkodowania lub należności.
 2. Zaliczenie odszkodowania lub należności następuje na poczet przyszłych należności i na wniosek Odbiorcy usługi.
 3. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację winna zawierać faktyczne uzasadnienie.

 

§ 42

W siedzibie Przedsiębiorstwa winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym następujące dokumenty:

a)      aktualnie obowiązujące na terenie Gminy taryfy cen i stawek opłat,

b)      tekst jednolity Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy,

c)      wyniki ostatnio wykonanych analiz jakości wody,

d)     tekst jednolity Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 

§ 43

Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług z ważnych powodów, w szczególności w związku z koniecznością usunięcia awarii, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi lub w przypadku wystąpienia siły wyższej albo z wyłącznej winy odbiorcy usług lub osoby trzeciej za którą Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności.

 

 

ROZDZIAŁ X

WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

 

§ 44

Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

 

§ 45

Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa są:

a)      jednostki Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej,

b)      jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

 

§ 46

Ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalona na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.

 

§ 47

Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo obciąża Gminę.

 

 

ROZDZIAŁ XI

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 48

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

 

§ 49

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udostępnienia na żądanie Odbiorcy niniejszego Regulaminu.

 

§ 50

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Spytkowice i Kierownikowi Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Spytkowicach.

 

§ 51

Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr XIV/105/03 Rady Gminy Spytkowice z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie: Uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków dotyczącego zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Spytkowice.

 

§ 52

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

 

 

* UCHWAŁA Nr XXXX/337/06 Rady Gminy Spytkowice z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/320/06 Rady Gminy Spytkowice z dnia 10 lutego 2006 roku w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.